ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást az Európai Unió rendeletének megfelelően (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR)

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: LASS-Print Kft.

Székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út 6.

Cégjegyzékszám: 06-09-022151

Adószám: 25354124-2-06

Képviselő: Szabó Batancs Szilvia

Telefonszám: 06/70-318-3953

E-mail cím: szilvia.szabob@lassprint.hu

Honlap: www.lassprint.hu

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Ön által megadott adatok az alábbi adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra:

 

2.1       Cégnév: Vision Software Kft.

            Székhely: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 51.

            Cégjegyzékszám: 01-09-673257

            Adószám: 12389528-2-42

            Telefonszám: +3620/431-0448

            E-mail cím: mikoczi.sandor@visionsoft.hu

 

2.2       Cégnév: Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

            Székhely: 1239 Budapest, Európa u´t 12.

            Cégjegyzékszám: 01-09-980899

            Adószám: 13888714-2-43

            Telefonszám:+36 1 8 777 400

            E-mail: ugyfelszolgalat@tof.hu

 

 

2.3       Cégnév: Bölcs Igazságügyi Adó- és Könyvszakértő Kft.

            Székhely: 6722 Szeged, Béke u. 2/C.

            Cégjegyzékszám: 10 09 022149

            Adószám: 11171036-2-06

            Képviselő: Stefán József

            Telefonszám62/420-956

            E-mail: bolcskft@gmail.com

 

2.4       Cégnév: Eurofimpex Kft. (könyvelő)

            Székhely: Gyöngyvirág u. 20./B. 6. em. 16.a

            Cégjegyzékszám: 06 06 009466

            Adószám: 21713886-2-06

            Képviselő: Filipovski Mirjana

            Telefonszám: +3662-672-094

            E-mail: mirjana@szegedikonyveles.hu

 

2.5       Cégnév: OTP Bank Nyrt.

            Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

            Cégjegyzékszám: 01 10 044659

            Adószám: 12715574-4-44

            Képviselő: Barna Bernadett

            Telefonszám: +3662620737

E-mail: informacio@otpbank.hu

 

 

2.6       Cégnév: Lochner Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

            Székhely: 6760 Kistelek, Kossuth u. 6-8.

            Cégjegyzékszám: 06-09-001430

            Adószám: 10644278-2-06

            Képviselő: Becsei Zoltán

            Telefonszám: 20/934-0626

            E-mail: info@lochner.hu

 

 

2.7       Név: Dr. Fülöp Katalin

            Székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 38.

            Adószám: 45632000-1-26

            Képviselő: Dr. Fülöp Katalin

            Telefonszám: 62/321-235

            E-mail: fulkat@vnet.hu

 

2.8       Név: Kopasz Imre

            Székhely: 6771 Szeged Szerb u. 181.

            Adószám: 60474771-1-26

            Képviselő: Kopasz Imre

            Telefonszám: +36306047681

            E-mail: kopi181@gmail.com

 

2.9       Név: DR. Csonka Péter

            Székhely: 6722 Szentháromság u.4.I/8

            Adószám:25354124-0-06

            Képviselő: Dr. Csonka Péter

            Telefonszám: 62/555-571

            E-mail: csonka.peter@invitel.hu

 

 

 

 

Szerződések és nyilatkozatok révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat. Személyes adatot harmadik személynek nem tovatovábbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi.

Az adatkezelések jogalapja és megőrzési időszak

Az adatkezelések jogalapját az önkéntes hozzájárulás esetein túl, az alábbi jogszabályok teszik lehetővé számunkra.

 

•         Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az Eker. 13/A. § (3) bekezdése

•         A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. §-a.

•         Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. §

•         Az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja

•         GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja

•         A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

•         A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a.

•         A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a.

•         A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.

•         Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

•         A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

 

 

Adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogai vannak:

1.Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának  elősegítése 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle  szerezte meg

4. Az érintett hozzáférési joga

5. A helyesbítéshez való jog

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9. Az adathordozhatósághoz való jog

10. A tiltakozáshoz való jog

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12. Korlátozások

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Jogorvoslatok rendje

 

Panasz benyújtása az adatkezelőhöz

 

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

Az adatkezelő neve: LASS-Print

E-mail címe: szilvia.szabob@lassprint.hu

Telefonszáma: 06/70-318-3953

Postacíme: 6728 Szeged, Dorozsmai út 6.

 

Bírósági eljárás indítása

 

Ha önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogsértés megállapítása esetén kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

 

Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

 

Amennyiben önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

A hatóság elérhetősége:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +3613911400

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu

 

 

Kelt, Szeged, 2018. május 15.

 

 

 

LASS-PRINT Kft.

Információkérés