ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen dokumentum a személyes adataidnak a kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogaidról ad tájékoztatást az Európai Unió rendeletének megfelelően (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: 
Cégnév: LASS-Print Kft. 
Székhely: 6782 Mórahalom, Szegedi út 67. 
Cégjegyzékszám: 06-09-022151 
Adószám: 25354124-2-06 
Képviselő: Szabó Batancs Szilvia 
Telefonszám: 06/70-318-3953 
E-mail cím: szilvia.szabob@lassprint.hu 
Honlap: www.lassprint.hu 

 Az adatkezeléssel kapcsolatos információk 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás 

Az általad megadott adatok az alábbi adatfeldolgozók részére kerülhetnek továbbításra: 

 

 1. Név: Dr. Csonka Péter (ügyvéd) 
  Székhely: 6722 Szentháromság u.4.I/8 
  Adószám:25354124-0-06 
  Képviselő: Dr. Csonka Péter 
  Telefonszám: 62/555-571 
  E-mail: csonka.peter@invitel.hu 

 1. Cégnév: Kertész Gabriella E.V (könyvvizsgáló) 
  Székhely: 6726 Szeged Kőrösmező utca 10. 
  Adószám: 69105050-1-26 
  Képviselő: Kertész Gabriella 
  Telefonszám: 30/749-1212 
  E-mail: kgabi78@gmail.com 

 1. Cégnév: Eurofimpex Kft. (könyvelő) 
  Székhely: Gyöngyvirág u. 20./B. 6. em. 16.a 
  Cégjegyzékszám: 06 06 009466 
  Adószám: 21713886-2-06 
  Képviselő: Filipovski Mirjana 
  Telefonszám: +3662-672-094 
  E-mail: mirjana@szegedikonyveles.hu 

 1. Cégnév: OTP Bank Nyrt.(bank) 
  Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. 
  Cégjegyzékszám: 01 10 044659 
  Adószám: 12715574-4-44 
  Képviselő: Barna Bernadett 
  Telefonszám: +3662620737 
  E-mail: informacio@otpbank.hu 

 2. Cégnév: Vision Software Kft. (Szoftwer-Felhő üzemeltetés) 
  Székhely: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 51. 
  Cégjegyzékszám: 01-09-673257 
  Adószám: 12389528-2-42 
  Telefonszám: +3620/431-0448 
  E-mail cím: mikoczi.sandor@visionsoft.hu 

 1. Cégnév: ULTRA-MÉDIA Kft.(biztonságtechnika) 
  Székhely: 6726 Szeged Alsó kikötő sor 11. 
  Adószám: 25715017-2-06 
  Telefonszám: 30/949-6708 
  E-mail: info@ultramedia.hu 

 1. Cégnév: Unas Online Kft. (XML adatkapcsolat) 
  Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. 
  Adószám: 14114113-2-08 
  Telefonszám: +36/99-200-200 
  E-mail: unas@unas.hu 

 1. Cégnév: ShopRenter.hu Kft. (XML adatkapcsolat) 
  Székhely: 4028 Debrecen Kassai út 129. 
  Adószám: 23174108-2-09 
  Telefonszám: +36-1/234-5012 
  E-mail: info@shoprenter.hu 

 1. Cégnév: Webmotion Kft. (XML adatkapcsolat) 
  Székhely: 6782 Mórahalom, István király utca 7. 
  Adószám: 13766872-2-06 
  Telefonszám: +36 70 432 6333 
  E-mail: hello@webmotion.hu 

 1. Cégnév: DPD Hungary Kft. (szállító) 
  Székhely: 1134 Budapest Váci út 33. 2. emelet 
  Adószám: 13034283-2-41 
  Telefonszám: +36 1 501 6200 
  E-mail: dpd@dpd.hu 

 1. Cégnév: Gls General Logistics Systems Hungary Kft. (szállító) 
  Székhely: 2351Alsónémedi Európa utca 2. 
  Adószám: 12369410-2-13 
  Telefonszám: 29/886-670 
  E-mail cím: info@gls-hungary.com 

 1. Cégnév: Magyar Posta Zrt. (szállító) 
  Székhely: 1138 Budapest Dunavirág u. 2-6. 
  Adószám: 10901232-2-44  
  Telefonszám: 06-1-767-8282 
  E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu 

 1. Cégnév: SPRINTER Futárszolgálat Kft. (szállító) 
  Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39. 
  Adószám: 12263840-2-43 
  Telefonszám: +36 1 881 2615 
  E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu 

Szerződések és nyilatkozatok révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat. Személyes adatot harmadik személynek nem tovatovábbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi. 

Az adatkezelések jogalapja és megőrzési időszak 

Az adatkezelések jogalapját az önkéntes hozzájárulás esetein túl, az alábbi jogszabályok teszik lehetővé számunkra. 

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az Eker. 13/A. § (3) bekezdése 
 • A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. §-a. 
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § 
 • Az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja 
 • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja 
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése 
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a. 
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a. 
 • A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. 
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény. 
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény. 

 Adataid kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogaid vannak: 

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése  

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

 • Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg 

 • Az érintett hozzáférési joga 

 • A helyesbítéshez való jog 

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

 • Az adathordozhatósághoz való jog 

 • A tiltakozáshoz való jog 

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

 • Korlátozások 

 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Jogorvoslatok rendje 

Panasz benyújtása az adatkezelőhöz 

Amennyiben személyes adataidnak kezelésével összefüggésben panasszal kívánsz élni, fordulj az adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

Az adatkezelő neve: LASS-Print Kft 
E-mail címe: office@lassprint.hu  
Telefonszáma: +36 20 4963 4611 
Postacíme: 6782 Mórahalom Szegedi út 67. 

Bírósági eljárás indítása  

Ha az érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adataid kezelése során jogsértés ér, polgári pert kezdeményezhetsz az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogsértés megállapítása esetén kártérítésre és sérelemdíjra tarthatsz igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére. 

Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz  

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszoddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

 

A hatóság elérhetősége: 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +3613911400 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Honlap: www.naih.hu 

  
Kelt, Szeged, 2023.11.10. 
LASS-PRINT Kft. 

Információkérés